Victor Dauginet is een advocaat gespecialiseerd in rechtszekerheid binnen de fiscaliteit. Hij doceert ook aan de Fiscale Hogeschool en de Universiteit Antwerpen

De nieuwe tekst van artikel 344, §1 WIB en artikel 18, §2 Wetboek Registratierechten uit de Programmawet van 29 maart 2012 zou, volgens de memorie van toelichting bij de wet, in grote mate gebaseerd zijn op drie arresten van het Europees Hof van Justitie . Hierbij dient alvast de volgende kanttekening te worden gemaakt; het arrest Halifax had betrekking op de aftrekbaarheid van btw, het arrest Centros op de verplaatsbaarheid van de (primaire/secundaire) zetel van een vennootschap en het arrest Foggia op de overdraagbaarheid van fiscale verliezen na een fusie van tot dezelfde groep behorende ondernemingen. In hoeverre uit de combinatie van deze drie arresten over uiteenlopende onderwerpen één (degelijk) misbruikbegrip kan worden gedistilleerd, is maar de vraag.
Uit de analyse die deze tekst naar voor brengt zal blijken dat een algemene anti-misbruik-bepaling, zoals die werd ingevoerd met de voormelde Programmawet, niet alleen wettelijkheidsproblemen met zich meebrengt, maar ook niet wenselijk is. De noodzaak aan diverse specifieke antimisbruikbepalingen dringt zich op. Dit zou trouwens niets nieuws zijn voor de wetgever, die heeft namelijk reeds verschillende specifieke antimisbruikbepalingen ingevoerd in de diverse wetboeken.

“Een algemene antimisbruikbepaling impliceert een grote discretionaire bevoegdheid voor fiscus en rechter. Het is maar de vraag of deze actoren omzichtig kunnen omspringen met zoveel macht. Er wachten de Belgische belastingplichtigen onzekere tijden, die verholpen hadden kunnen worden door die ene algemene antimisbruikbepaling in te ruilen voor verschillende specifieke, strak omlijnde antimisbruikbepalingen. Maar dat had de fiscale wetgever te veel werk en te veel tijd gekost. Tijd die men uiteraard niet meer heeft wanneer men een crisis moet bezweren en een schuldenput moet dempen die na 541 dagen van aanmodderende regeringsvorming alleen maar breder en dieper is geworden.”

Lees hier de volledige impulsnota: Impuls#62 – Victor Dauginet – Zijn de nieuwe Belgische antimisbruikbepalingen wel in lijn met de Europese rechtspraak?

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie