Manuel Sintubin, hoogleraar geologie, KU Leuven.

Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de ondergrond, niet alleen als bron voor tal van natuurlijke rijkdommen, maar ook steeds meer als infrastructuur voor de berging van materialen. Er is dan ook dringend nood aan een – driedimensionale – Ruimtelijke Plan van de Ondergrond, vergelijkbaar met de bestaande gewestplannen die de bestemming van de ruimte aan het aardoppervlak vastleggen, of het zonet gelanceerde ‘Maritiem Ruimtelijk Plan’ voor het Belgische deel van de Noordzee.

Wensen we op een duurzame manier om te springen met de ondergrond, dan moet immers vermeden worden dat kortetermijnbeslissingen met betrekking tot exploratie- en exploitatievergunningen andere toepassingen van de ondergrond hypothekeren of zelfs onmogelijk maken.

Een langetermijnstrategie houdt immers in dat er eerst nagedacht is over de toekomstbestemming(en) van elk deel van onze ondergrond, alvorens over te gaan tot (het vergunnen van) de uitbating van de aanwezige natuurlijke rijkdommen of de inrichting van een specifieke bergingsinfrastructuur. Het uittekenen van een dergelijk Ruimtelijke Plan van de Ondergrond is vooreerst een opdracht van de overheid, en dient te gebeuren in nauwe samenwerking met universiteiten en wetenschappelijke instellingen, alsook in dialoog met de betrokken gemeenschappen. Enkel zo speelt de overheid echt zijn rol door de weg te tonen en niet enkel achter de feiten aan te hollen.

Lees hier de volledige impulsnota: impuls#85 – Manuel Sintubin – Een ruimtelijk plan van de ondergrond

Tagged with →  
Share →

2 Responses to Manuel Sintubin – Een ruimtelijk plan van de ondergrond

  1. Hassan zegt:

    Ik steun dit
    de overheid moet bepaalde lijnen uitzetten, en pro actief omspringen met onze schaars rijkdom en natuur.

  2. Na wat verder opzoekwerk, ben ik tot de vaststelling gekomen dat men in Nederlands sinds 2011 reeds met het initiatief STRONG – structuurvisie ondergrond (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/structuurvisie-ondergrond) begonnen is.
    Voor het ogenblik wordt dit door TNO voorbereid binnen het project VRODO – Voorbereiding Ruimtelijke Ordening Diepe Ondergrond (http://www.nlog.nl/nl/subsurfacePlanning/subsurfacePlanning.html). Dus geven onze noorderburen het goede voorbeeld?

Geef een reactie