Danielle Devogelaer, energie-experte bij het Federaal Planbureau.

In 2011 bestelden de 4 ministers van Energie een haalbaarheidsstudie bij een consortium van drie wetenschappelijke instellingen. Het Federaal Planbureau, ICEDD en VITO werden aangezocht zich te buigen over de vraag of ons huidig energetisch systeem (dat niet alleen elektriciteit omvat, maar ook verwarming, koeling en transport) tegen 2050 kan omgebogen worden naar een 100% hernieuwbaar alternatief, en wat dit dan wel zou kosten. Na een jaar studiewerk kwam men tot het besluit dat een dergelijke doelstelling technisch gerealiseerd kan worden, maar dat er een belangrijke maatschappelijke omslag vereist is waarmee een aanzienlijk prijskaartje gemoeid is. Tezelfdertijd vallen er evenwel een aantal baten te rapen, zoals een significante daling van de invoerkosten van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkool) die niet alleen onze externe energiefactuur, maar ook de politieke en economische risico’s die gelinkt zijn met deze invoer fors verbetert, een sterke terugval van de broeikasgasemissies gezien hernieuwbare energiebronnen geen directe emissies uitstoten met een miniaturisatie van nefaste lokale en minder lokale gezondheidsrisico’s en schadekosten tot gevolg en, tenslotte, de mogelijkheid tot aanzienlijke jobcreatie.

Het Federaal Planbureau berekende dat de overschakeling naar een hernieuwbaar systeem 20,000 tot 60,000 nieuwe jobs zou kunnen creëren tegen 2030, op voorwaarde dat er een degelijk uitgedacht en transparant institutioneel kader wordt opgezet. Investeren in menselijk kapitaal moet hierbij als topprioriteit worden opgenomen in het “to do”-lijstje.

Lees de volledige nota: Impuls#54 – Danielle Devogelaer – Jobcreatie door hernieuwbare energie, werk aan de winkel

Share →

Geef een reactie