Download het document (.doc): Amenderen wat en hoe

Amendementen voor het Impulscongres moeten ingediend worden ten laatste op maandag 23 september 2013, 12h.
De amendementenavond gaat door op 2 oktober in het Landelijk Secretariaat van Groen, Sergeant De Bruynestraat, 78-82, 1070 Brussel. Indieners van amendementen worden hierop verwacht.

Je kan gemakkelijk amendementen opmaken door gebruik te maken van het sjabloon: www.impulscongres.be/sjabloonamendement.

Wat is een amendement?

 • Een amendement is een voorstel tot wijziging van de congrestekst,
  Komt tot stand na discussie in lokale groep, politieke regio of tussen leden, Wordt ingediend bij de congreswerkgroep,

  • Per email: impulscongres@groen.be, per fax: 02 223 10 90 of op papier naar: Congreswerkgroep, p/a Groenhuis, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel.
 • Wordt gestemd op congres door alle aanwezige leden.
 • Een amendement is beter geen:
  • discussie over woorden (voorbeeld: vervang “omslag” door “ommekeer”, of “…is belangrijk…” vervangen door “…is heel belangrijk…”),
  • Discussie over komma’s en punten
 • Maar wel:
  • Een discussie over ideeën,
  • Een politiek-inhoudelijk gemotiveerde wijziging of toevoeging van/aan de teksten,
 • De volledige congrestekst kan geamendeerd worden.

Soorten amendementen en vormelijkheid

Soorten:

 1. Tekstamendement: het voorstel blijft ongewijzigd blijft maar de wijze waarop het omschreven staat verandert.
 2. Nieuw voorstel:  het voorstel wordt ten gronde gewijzigd.

Via een amendement wordt in de congrestekst geschrapt, vervangen of worden toevoegingen aangebracht. Ze worden schriftelijk ingediend in een tabel. Voor de opmaak van de amendementen voor het Impulscongres is een sjabloon aangemaakt om de opmaak van de amendementen te vergemakkelijken.

Aandachtspunten bij de opmaak:

 • Op welk voorstel is het amendement van toepassing?
 • Wie dient het in?
 • In welke regels wordt geschrapt, vervangen en/of toegevoegd?
 • Welke argumenten liggen aan de basis van het amendement?

Wie kan een amendement indienen?

 • Lokale groep,
 • Politieke regio,
 • Individueel lid, indien gesteund door minstens vier andere leden,
 • Jong Groen en GroenPlus (nationaal),
 • Genderwerkgroep.

Wat gebeurt er met amendementen?

 • Alle amendementen die neerkomen op tekstcorrecties worden in de mate van het mogelijke automatisch opgenomen in de tekst.
 • Een cruciaal moment in het traject naar het congres is de amendementenavond op 2 oktober. Deze avond is belangrijk omdat we tijdens het Impulscongres willen focussen op een reeks grote debatten die we ten gronde willen voeren. De contouren van deze debatten zullen vorm krijgen tijdens de amendementenavond. Op deze avond kunnen indieners amendementen intrekken, kunnen ze nieuwe amendementen opmaken op basis van de ingediende amendementen, of kunnen ze verschillende amendementen samenvoegen tot één nieuw amendement. De congreswerkgroep heeft de bevoegdheid om op basis van het resultaat van de amendementenavond nieuwe amendementen op te stellen. Indieners worden dus verwacht hierop aanwezig te zijn.
 • Alle amendementen op de congrestekst worden voorgesteld en gerangschikt door de congrestafel. De congrestafel kan amendementen splitsen, hergroeperen en rangschikken en deze via beslissingsblokken of  bomen voorleggen aan het congres.
 • De volgorde van bespreking en stemming wordt door de congrestafel vastgelegd.
 • Amendementen worden verzameld in het congresboek. Dat boek krijgen alle ingeschreven leden bezorgd.
 • De amendementen worden ter discussie en stemming voorgelegd op het congres.

Geef een reactie